Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2022-06-25 ( Imieniny: Łucji, Witolda)

Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej - NABÓR NA STANOWISKO „Specjalista ds. współpracy” w Dziale Współpracy i Analiz

NABÓR NA STANOWISKO „Specjalista ds. współpracy” w Dziale Współpracy i Analiz

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w lutym 2022 r. jest niższy niż 6%. Pierwszeństwo w zatrudnieniu będzie przysługiwało osobie niepełnosprawnej, o ile zostanie ona wskazana w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe.

NABÓR NA STANOWISKO
„Specjalista ds. współpracy”
w Dziale Współpracy i Analiz
Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Praca w pozycji siedzącej
 2. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 3. Częstotliwość wyjazdów służbowych – okazjonalna

Zakres zadań przewidzianych dla w/w stanowiska obejmuje m.in.:

 1. Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (w tym m.in., opracowywanie pod względem koncepcyjnym i merytorycznym, organizowanie i nadzór nad szkoleniami, warsztatami, konferencjami, superwizjami i innymi formami podnoszenia kwalifikacji i umiejętności kierowanymi do dolnośląskich kadr służb społecznych pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy; opracowywanie analiz i diagnoz z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie; opracowywanie programów i materiałów o charakterze strategicznym z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie na potrzeby zadań realizowanych przez DOPS; współpraca z dolnośląskimi podmiotami publicznymi i niepublicznymi realizującymi zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie);
 2. Pozyskiwanie i agregowanie danych do sporządzania Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla województwa dolnośląskiego we współpracy z gminami i powiatami; nadzór nad procesem tworzenia OZPS przez dolnośląskie JOPS; wsparcie merytoryczne i techniczne JOPS; zbieranie i przetwarzanie danych; opracowywanie zestawień zbiorczych i analitycznych i ich publikowanie;
 3. Organizowanie konferencji, warsztatów, szkoleń, seminariów oraz innych form współpracy z podmiotami publicznymi i niepublicznymi działającymi w obszarze szeroko pojmowanej pomocy i integracji społecznej;
 4. Inspirowanie i promowanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze szeroko pojmowanej pomocy i integracji społecznej, w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko musi spełniać następujące wymagania:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie.
 • Doświadczenie: w okresie ostatnich 10 lat minimum 3 lata pracy na stanowisku związanym bezpośrednio z wykonywaniem zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 • Ugruntowana wiedza na temat głównych problemów społecznych Polski i regionu i ich implikacji dla polityki społecznej na szczeblu krajowym i regionalnym.
 • Bardzo dobra znajomość systemu pomocy społecznej, systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Polsce oraz instytucji go tworzących.
 • Biegła znajomość prawodawstwa krajowego w obszarze pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kontekście zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej różnych szczebli.
 • Dobra znajomość regionalnych dokumentów polityki społecznej dla województwa dolnośląskiego.
 • Biegła znajomość programów komputerowych z pakietu MS Office
 • Umiejętności analityczne i syntetyzujące
 • Umiejętność sprawnego redagowania pism, analiz, diagnoz i raportów
 • Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych
 • Nieposzlakowana opinia

Wymagania dodatkowe:

 • Samodzielność i kreatywność
 • Zorientowanie na rezultaty pracy
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność efektywnego porozumiewania się, łatwość nawiązywania kontaktów

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem
 2. Curriculum Vitae
 3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje, staż pracy
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody, iż świadomie i dobrowolnie wyrażona została zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie przekazanym w złożonej ofercie, o treści:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie przekazanym w ofercie złożonej w naborze na stanowisko ……………………………… (nazwa stanowiska pracy), wyłącznie przez Dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej z siedzibą we Wrocławiu 50-230, ul. Trzebnicka 42-44, Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, w celach naboru kandydatów na ww. stanowisko, późniejszej archiwizacji oraz zatrudnienia wybranego kandydata.
Jednocześnie oświadczam, że zostałam/-em poinformowana/-y o możliwości cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w dowolnym momencie.

……………………….………………….…………………………….

Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie DOPS (pokój 313; III piętro), ul Trzebnicka 42,50-230 Wrocław, w zaklejonej kopercie z napisem "Nabór na stanowisko Specjalisty ds. współpracy" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 maja 2022 roku do godziny 15:00.

Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej http://dops.wroc.pl/bip/w Biuletynie Informacji Publicznej Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka we Wrocławiu.

Tylko kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.
Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Złożonych dokumentów DOPS nie zwraca.
Oferty niewykorzystane zostają komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych jest Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej z siedzibą we Wrocławiu 50-230, ul. Trzebnica 42-44; Inspektor Ochrony Danych Osobowych p. Sylwia Maliszewska, e-mail: iod@dops.wroc.pl;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu naboru kandydatów na wolne ww. stanowisko urzędnicze w Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej, na podstawie art. 6 ust. 1, 3-4 oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.) oraz art. 22 (1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.), w celu późniejszej archiwizacji oraz zatrudnienia wybranego kandydata. Podanie numeru telefonu jest dobrowolne. Dane kandydatów mogą być również przetwarzane w związku z realizacją zadań wynikających z dostępu do informacji publicznej.
3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej posiadający upoważnienia do przetwarzania danych w zakresie naborów kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze. Dane kandydata, który zostanie wybrany do zatrudnienia, w zakresie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego), będą zamieszone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu 50-230, ul. Trzebnicka 42-44, przez okres co najmniej 3 miesięcy.
4) W przypadku zatrudnienia kandydata na wolne ww. stanowisko, jego ofertę odkłada się do akt osobowych i przechowywana będzie przez okres 50 lat od zakończenia stosunku pracy. Pozostałe oferty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru;
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
7) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w naborze kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej.

 

 

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-04-22 09:27przez:
Opublikowano:2022-04-22 09:28przez: Patryk Jasiński
Zmodyfikowano:2022-04-22 09:27przez: Patryk Jasiński
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej
Odwiedziny:143

Rejestr zmian

 • [2022-04-22 09:27:53]Patryk JasińskiAktualizacja
 • [2022-04-22 09:26:22]Patryk JasińskiDodanie informacji o wynikach