Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Czwartek, 2024-02-22 ( Imieniny: Małgorzaty, Marty)

Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej - Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bip.dops.wroc.pl.

Data publikacji strony internetowej: .

Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Patryk Jasiński, e-mail: p.jasinski@dops.wroc.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 503091973. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis wejścia do budynku.

Dojazd do budynku Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu znajduje się od ul. Trzebnickiej oraz ul. Kleczkowskiej.

Dostępność parkingu

Przed wejściem głównym do budynku przy ul. Trzebnickiej są dostępne 2 ogólnodostępne miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością.

Wejście główne do budynku znajduje się od ul. Trzebnickiej 42, natomiast drugie od strony podwórza ul. Kleczkowskiej (brama wjazdowa).

 • Opis wejścia głównego – ul. Trzebnicka 42 (oznaczonego literą A) Przed drzwiami głównymi znajduje się 1 stopień schodowy, który prowadzi na korytarz wejściowy. W korytarzu wejściowym na parter budynku można dostać się pieszo pokonując 9 schodów. Dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób poruszających się na wózku inwalidzkim, w korytarzu wejściowym znajduje się platforma dźwigowa, którą można dostać się parter budynku.
 • W górnej części korytarza wejściowego (przed drzwiami, na parterze), po lewej stronie znajduje się DOMOFON na wysokości 1 metr 15 cm. Za pomocą domofonu, można przywołać pracownika obsługującego punkt informacyjny – portiernię.
 • Na parterze budynku, po prawej stronie znajduje się punkt informacyjny – portiernia. Na portierni można uzyskać informację i poprosić o kontakt z pracownikami merytorycznymi DOPS. Każdy pracownik DOPS ma obowiązek udzielenia pomocy osobie z niepełnosprawnością, w tym m.in. poinformowanie o sposobie załatwienia sprawy.
 • Opis wejścia/wjazd od podwórka – ul. Kleczkowska. Wejście dla pieszych lub wjazd pojazdem na teren podwórka jest dostępny przez bramę wjazdową od ul. Kleczkowskiej. Za bramą wjazdową znajduje się szlaban z możliwością przejścia dla pieszych, szeroki na około 1 metra.
  Wjazd dla pojazdów na teren podwórka jest możliwy po uprzednim zgłoszeniu i za zgodą administratora budynku, po otwarciu szlabanu w godzinach pracy Urzędu. Przy szlabanie, po lewej stronie na wysokości 1,20 m znajduje się dzwonek i domofon. Za pomocą domofonu, można przywołać pracownika obsługującego punkt informacyjny – portiernię. by  otworzył szlaban. Kontakt telefoniczny do otwarcia szlabanu pod numerem 883 90 89 09 lub 71 770 42 20. .Dojazd przez podwórko do budynku jest utwardzony, posiada uszkodzoną nawierzchnię w postaci uskoków i nierówności.
  Dostęp do budynku od strony podwórka jest możliwy:
  1. Wejściem od strony podwórka (oznaczonym literą C). Wejście oznaczone litera C nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
  2. Wejściem bocznym do AULI (oznaczonym literą D).
  Po wjeździe na teren podwórka, po otwarciu szlabanu, należy kierować się prosto do wejścia bocznego AULA oznaczonego literą D. Istnieje możliwość zaparkowania samochodu przy drzwiach wejściowych do auli. Dostęp do auli jest możliwy przez korytarz wejściowy. Za korytarzem wejściowym znajduje się w auli najazd pochylny dla osób z niepełnoprawnością ruchową poruszających się na wózkach. Osoby z niepełnosprawnością ruchową chcące skorzystać z wejścia na teren budynku lub podwórza powinny skontaktować telefonicznie z pracownikiem DOPS pod numerem telefonu: tel. 71 770 42 20, tel. kom. 883 908 909.

OPIS DOSTĘPNOŚCI DO POMIESZCZEŃ DOPS

BUDYNEK NIE POSIADA WINDY. Budynek posiada szerokie klatki schodowe i ogólnodostępne korytarze. Schody wyposażone są w poręcze. Z uwagi na utrudniony dostęp architektoniczny dla osób z niepełnosprawnością ruchową obsługa osoby z niepełnosprawnością ruchową realizowana jest na parterze budynku.

Dolnośląski Ośrodek Polityki mieści się na II, III i IV piętrze.

na II piętrze - Ośrodek Adopcyjny, na III piętrze - DOPS:

- Sekretariat - pokój nr 313

- Dział księgowości - pokój nr 303

- Dział funduszy unijnych - pokój nr 301, 305, 306

- Dział współpracy i analiz - pokój nr 309

- Dział gospodarczy - pokój nr 308

- Zamówienia Publiczne - pokój nr 308

- Kadry - pokój nr 302

- Informatyk - pokój nr 308

na IV piętrze:

- Sale szkoleniowe

Z uwagi na utrudniony dostęp architektoniczny obsługa osoby z niepełnosprawnością ruchową realizowana jest na parterze w pomieszczeniu numer 6 i 17.

 

Oznaczenia w  alfabecie Braille’a dla osób niedowidzących. Budynek posiada przy wejściu głównym od ul. Trzebnickiej  42 i wejściu od podwórza tablice informacyjne w alfabecie Braille’a dla osób niedowidzących. Pomieszczenia wewnętrzne w budynku nie posiadają oznaczeń w  alfabecie Braille’a dla osób niedowidzących.

System wspomagania osób słabosłyszących.  W budynku znajduje się przenośna pętla indukcyjna – system wspomagania słuchu. Pętla indukcyjna poprawia zrozumiałość mowy osobie niedosłyszącej korzystającej z aparatu słuchowego lub implantu ślimakowego. Pętla jest wykorzystywana w salach szkoleniowych i konferencyjnych. Zasięg pętli obejmuje do 150 m2.

OSOBA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Z „PSEM ASYSTUJĄCYM”

Osoba z niepełnosprawnością może wejść z psem asystującym do budynku DOPS. Osoba z niepełnosprawnością zamierzająca skorzystać z powyższego prawa zobowiązana jest do wyposażenia psa asystującego w uprząż, na której widoczny jest napis „Pies asystujący” oraz do posiadania certyfikatu potwierdzającego status danego psa asystującego, a także zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba z niepełnosprawnością nie ma obowiązku zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

INFORMACJE O MIEJSCACH PARKINGOWYCH DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Bezpośrednio przy wejściu głównym do budynku (oznaczonym literą A) od ul. Trzebnickiej 42 na chodniku wydzielono dwa miejsca parkingowe dla pojazdów dla osób z niepełnosprawnością.

USŁUGA DLA OSÓB MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU SIĘ

Realizując zapisy Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) informujemy, że Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zapewnia osobom mającym trudności w komunikowaniu się korzystanie:

 • z pomocy osoby „przybranej” w kontaktach z Urzędem,
 • z pomocy wybranego tłumacza: polskiego języka migowego (PJM), systemu języka migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Aby skorzystać z usług Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się - świadczenia usług tłumacza:

 • PJM (polski język migowy),
 • SJM (system językowo migowy),
 • SKOGN (sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych) lub
 • środków wspierających komunikowanie się,

należy, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem wypełnić WNIOSEK O ZAPEWNIENIE TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO i po wypełnieniu wybrać jedną z poniższych opcji:

 • przesłać pocztą tradycyjną na adres: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42-44, 50-230 Wrocław
 • przesłać pocztą elektroniczną: dops@dops.wroc.pl
 • przesłać faksem pod numer (71) 782-38-90
 • złożyć wniosek poprzez elektroniczną skrzynkę ePUAP/DOPS_Wroclaw/SkrytkaESP
 • zgłosić telefonicznie pod nr 71 770 42 20, za pośrednictwem osoby przybranej, potrzebę spotkania
 • złożyć wniosek osobiście w Sekretariacie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42-44, III piętro, pokój nr 313, w godzinach urzędowania urzędu: 7:30 - 15:30.

W przypadku, gdy wnioskowana sprawa nie leży w kompetencjach Dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej, wniosek zostanie niezwłocznie przesłany do właściwego organu, o czym powiadomi wnioskodawcę. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zawiadomi wnioskodawcę o tym fakcie, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji określonych w ustawie uprawnień.

ETR – tekst łatwy do czytania

Informacja o Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej w tekście łatwym do czytania i zrozumienia (ETR) – do pobrania w formacie PDF, poniżej w sekcji Załączniki.

Załączniki

ETR - tekst łatwy do czytania wersja pdf

ETR - tekst łatwy do czytania wersja docx

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: